Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε

Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε (Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης)                                                               

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους. Θεσπίστηκαν με το Ν. 2716/1999 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Αποτελούν μονάδες ψυχικής υγείας με επιχειρηματική δραστηριότητα και η ανάπτυξη και εποπτεία τους ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και ασκείται από τη Διεύθυνση ψυχικής Υγείας.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελούν το παράδειγμα μίας νέας, συλλογικού χαρακτήρα, νομικής μορφής κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί για το Υπουργείο Υγείας αλλά και για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σημαντικότατο στοιχείο των ενεργειών πρόληψης, της ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικοοικονομικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών. Τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και στα Σύμφωνα μεταξύ των Ελληνικών Κυβερνήσεων και της Ε.Ε. που περιέχουν δεσμεύσεις της Ελλάδας στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η ευκαιρία απασχόλησης και η σταδιακή μετάβαση σε οικονομικά ανεξάρτητη διαβίωση είναι το τελευταίο απαραίτητο στάδιο του αποϊδρυματισμού των πρώην ασυλικών ασθενών, αλλά και των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα, για την αποκατάσταση και πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση τους. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες υποστηριζόμενων θέσεων απασχόλησης στα άτομα αυτά με ταυτόχρονη παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών. Παράλληλα αποτελούν ποιοτικό μοχλό για την ολοκλήρωση του δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και βασικό συστατικό της διαδικασίας αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών που φτάνει στην πλήρη εργασιακή και κοινωνική ένταξη τους.   

Η οικονομική δραστηριότητα των Κοι.Σ.Π.Ε. έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και αποτελεί εργαλείο στον κύριο στόχο τους ο οποίος είναι η κοινωνική ένταξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύνολο των όποιων κερδών επανεπενδύεται σε δραστηριότητες αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης ή νέα παραγωγική δραστηριότητα και δημιουργία νέων θέσεων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.), αποτελεί το δευτεροβάθμιο επίπεδο οργάνωσης και εκπροσώπησης των είκοσι τεσσάρων Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός της ΠΟ.Κοι.Σ.Π.Ε. είναι η εδραίωση του θεσμού των Κοι.Σ.Π.Ε., η ενδυνάμωση του θεσμού της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και η κοινωνική και οικονομική στήριξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τα  οποία είναι μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε.

 

Μάθε περισσότερα εδώ: http://pokoispe.gr/

 

 

            

Ποιοι μας υποστηρίζουν

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Χρηματοδότες έργου Δεσμοί